Parcel ABC
Blog za darmo

Archive for » Kwiecień, 2020 «

Kościół domowy część 1

Kościół domowy to niewielka grupa ludzi spotykająca się na zgromadzeniach religijnych w domu któregoś z jego członków. Kościoły te nie są związane z żadną konkretną denominacją choć teologicznie mogą być mniej lub bardziej powiązane z różnymi denominacjami. Kościoły domowe unikają denominacyjnych określeń ich wspólnoty, nie są zarejestrowane prawnie Jako Kościół Domowy, nie mają wyznaczonego pastora czy grona starszych. W swoim nauczaniu deklarują opieranie się na Biblii. Praktykują chrzest oraz pamiątkę Wieczerzy Pańskiej.
Prawdziwy, biblijny kościół domowy zapewnia wszystko to, czego prawdziwi wierzący pragną i co lubią.A pragną szczerych relacji z innymi wierzącymi, ponieważ miłość Boża została rozlana w ich sercach. Takie więzi są nieodłącznym elementem kościołów domowych. Biblia nazywa to wspólnotą, czyli dzieleniem swego życia z innymi braćmi i siostrami.
Według doktryny św. Pawła wspólnota ludzi wierzących i ochrzczonych, w której członkach pulsuje wewnętrzne życie Chrystusa, tworzy Kościół — i to Kościół Boży (1 Kor 10, 32;
14, 4; 15, 9; Gal 1, 13; Filip 3, 6; 1 Tym 3, 5). Ta chrześcijańska społeczność to „nowy lud Boży”U Greków bowiem termin ekklesia nie posiadał specjalnie religijnego znaczenia. Służył on przede wszystkim na określenie zgromadzenia, względnie zebrania lub masówki…, ale nigdy jakiejś społeczności religijnej.Ponieważ Kościół jest tworem samego Chrystusa z natury więc rzeczy zaistniał między Nim a Kościołem serdeczny i bliski stosunek. Chrystus uważa Kościół za swój najdroższy skarb, nabyty za cenę krwi własnej(1 Kor 6, 20) i dlatego przypomina Koryntianom, że skoro tak drogo byliście nabyci, nie stawajcie się niewolnikami ludzi (Kor 7, 23).Apostoł porównuje Kościół do budowli, która dzięki wszechmocnej interwencji Ducha Świętego rozrosła się do rozmiarów Kościoła Bożego, zbudowanego na fundamencie Apostołów i Proroków.Kamieniem zaś węgielnym tego wspaniałego gmachu jest sam Chrystus (Ef 2, 20—22; por. 1 Tym 3, 15).Święty jest również Kościół z racji nauki Boskiej, którą głosi (1 Kor8, 4—6; 10, 13; Gal 3, 13). Także święty jest w swoich członkach: Jako wybrał nas w nim przed założeniem świata, abyśmy stali się świętymi i niepokalanymi w miłości przed Jego obliczem (Ef 1, 4; por. 2, 19).Głównym celem ziemskiej działalności Kościoła jest uświęcenie wiernych (Ef 1, 4; Rzym 14, 17). Przynależność więc do tej zorganizowanej społeczności chrześcijańskiej to zaszczytne wyróżnienie (1 Kor 1, 26. 30).Z uwagi na to, że Kościół jest — według nauki Pawła — świętym przybytkiem Bożym (1 Kor 3, 17; Ef 2, 21), zobowiązuje to również jego członków do głębokiego życia religijnego (Rzym 12, 1; 15, 16). Ponieważ Kościół — Mistyczne Ciało Chrystusa — jest z natury swej nieskalany i święty.

Bóstwo

24 Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką 25 i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko. 29 Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo jest podobne do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka. 30 Nie zważając na czasy nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia.Dzieje Apostolskie 17 :24-30