Sex Shop
Blog za darmo

Archive for » Czerwiec, 2020 «

Mowa nienawiści

Jako chrześcijanie nie powinniśmy ulegać naciskom politycznym czy też grupom społecznym, mamy bronić naszych wartosci moralnych.Wolę być uważany za homofoba i być zbawionym niż sodomitą i nie odziedziczyć królestwa niebieskiego.
Przepisy o mowie nienawiści,wprowadziły społeczeństwo w błąd i tym samym zostało ono zastraszone.Skutkiem czego,zostaliśmy pozbawieni prawa wolności slowa.Co sprawiło, że najbardziej prześladowaną społecznością stało się chrześcijaństwo a wartości moralne zapisane na kartach Nowego Testamentu uznane zostały za słowa nienawiści.
Często słyszymy że środowiska LGBT twierdzą że homoseksualizm był jest i będzie.Zapominamy jednak że mordercy, złodzieje czy prostytucja też byly są i będą.Rodzi się więc pytanie w odniesieniu do homoseksualizmu.Czy dlatego że jakaś patologia w systemie społecznym istniała już wcześniej, upoważnia ją ,tę grupe do szczególnych względów i praw.Nie mówie o mówie nienawiści do człowieka.W przekazanej Trybunałowi Konstytucyjnemu opinii Instytut podkreśla znaczenie dla porządku prawnego w Polsce art. 18 konstytucji, zgodnie z którym „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Konsekwencją tego przepisu jest nie tylko zakaz wprowadzania „małżeństw jednopłciowych” czy poligamicznych, ale również zakaz instytucjonalizacji jakichkolwiek innych związków alternatywnych wobec małżeństwa, również tzw. „związków partnerskich”.
Czy w tej sytuacji protesty grupy LGBTQ o uznanie tej grupy jako uprzywiliowanej,ma jakiś sens.Rodzicami biologicznymi (genetycznymi, faktycznymi) dziecka są tylko ci, którzy poczęli dziecko, a więc od których pochodzi odpowiednio komórka jajowa i plemnik.W tym znaczeniu,jakakolwiek inna forma pojmowania rodziny jest nie na miejscu.Bycie rodzicem to rodzicielstwo,dziecko nie może odgrywać roli pupilka jak kotek czy piesek.

Zbawienie

Kościół katolicki jedyną drogą do zbawienia. Protestantyzm drogą do zatracenia.(Jan Bodakowski.prawy.pl)
Co to znaczy Kościół katolicki?Z racji, iż Kościół łaciński przewyższa zdecydowanie swoją liczebnością inne Kościoły katolickie, często błędnie – w obiegowej opinii – utożsamiany jest on z Kościołem katolickim w ogóle.Słowo katolicki pochodzi od greckiego określenia Καθολικος, oznaczającego uniwersalny lub powszechny. Pierwotny Kościół, który traktowany był jako stronnictwo religijno-polityczne, nie był jednolity i składał się z wielu grup (Kościołów lokalnych), tzw. gmin chrześcijańskich. Jego wyznawcy mieli jednak świadomość przynależności do jednej wspólnoty: „Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest” (List do Efezjan 4,5).
Edykt mediolański z 313, w którym cesarz Konstantyn I Wielki podarował chrześcijanom swobodę wyznawania ich religii, przypieczętował dominację chrześcijaństwa rzymskiego w cesarstwie.Mimo że cesarstwo upadło w 476 roku w wyniku problemów wewnętrznych i wędrówki ludów,to jednak kościół rzymski nadal dominował nad terenem morza śródziemnego.W wyniku czego,wszystkie gminy chrześcijańskie założone przez apostoła Pawła zostały przejęte pod pretekstem prymatu papieża rzymu.I nie chodziło o prawdy wiary a o władze i pieniądze.Taki stan utrzymał się aż do czasów reformacji.Rzym doznał już jedną poraszke,była nią schizma a teraz zagrażał protestantyzm.W sytuacji gdy zostaje podważony majestat Papieski,reformatorów uznano za heretyków.Na dobrą sprawę kościół prawosławny też jest uznany za heretycki i nima w nie ma zbawienia.Dlaczego?
Sobór Watykański (ses. 4. cap. 3. com. in fin.): „Jeżeliby kto twierdził, że Biskup Rzymski ma tylko obowiązek doglądania i kierownictwa, nie zaś pełną i najwyższą władzę jurysdykcji nad całym Kościołem, nie tylko w rzeczach, które należą do wiary i obyczajów, lecz także w tych, które odnoszą się do karności i rządu Kościoła po całym świecie rozszerzonego, albo że on ma tylko przeważną część, nie zaś całą pełność tej najwyższej władzy; albo że ta jego władza nie jest zwyczajną i bezpośrednią, obejmującą wszystkie Kościoły razem i każdy z osobna, wszystkich Pasterzy i wiernych razem i każdego z osobna; niech będzie wyklęty”.
Chodzi mianowicie o różnorakie kulty i filozofię,które rzymski kościół przyjął z pogaństwa nazywając ją, świętą tradycją.
W czasach !Chrystianizacji! ludów pogańskich,kościołowi rzymskiemu wcale nie chodziło o zbawienie dusz. Rok 966. Jest to jedna z pierwszych dat, jakich uczy się każde dziecko w Polsce,które rozpoczyna swoją przygodę z historią.U źródeł chrześcijaństwa w Polsce”, który ma na celu podkreślenie roli, jaką odegrał dla polskiej państwowości chrzest Mieszka I (bo jednak nie całej Polski).Był to proces wypierania religii etnicznych, osiadłego w określonym rejonie ludu, przez religię chrześcijańską. Jego największe nasilenie przypadało w okresie średniowiecza, a spowodowane było dominującą pozycją rzymsko-katolicką wśród ówczesnych europejskich władców oraz rosnącymi wpływami papiestwa.Osoby które nie chciały przyjąć nowej wiary były eliminowane mieczem i ogniem.
28:19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 20 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»Mt 28,19-20 Dosł.: „Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów”.
Czy właśnie tak mamy interpretować słowo Jezusa! czyńcie uczniów ze wszystkich narodów!.Czy żeczywiście zbawienie polega na podległości Papieżowi­?Czy zastanowiłeś się ,na czym polega zbawienie, i czym jest chrześcijaństwo?

Biblia

Mówi się na przykład, że nie wolno sugerować się tym, co jest napisane w Bibli, tylko trzeba odkryć to, co autor natchniony chciał powiedzieć. Za tym argumentem stoi przekonanie, że Biblia sama z siebie może nas tylko zwodzić, że bez naszego ludzkiego wysiłku naukowego oraz zaawansowanych narzędzi egzegetycznych Pismo nam nic nie przekazuje. Takie myślenie wydaje się jednak iść w poprzek podstawowej prawdzie, że Pan Bóg dał nam Pismo Święte nie po to, aby nas wpędzić w interpretacyjne kłopoty, lecz raczej, aby objawić prawdę, i to objawić ją wszystkim, nie tylko egzegetom, ale również ludziom prostym.(..)
Dzisiaj wydaje się to aż nieprawdopodobne, ale był czas w Kościele rzymsko-katolickim, gdy zakazywano tłumaczenia, rozpowszechniania, a nawet czytania Biblii. Mowa o czasach przed reformacją, gdy Kościół w sposób rygorystyczny bronił się przed jego tłumaczeniem na język ojczysty.Biblia ma w chrześcijaństwie znaczenie zupełnie wyjątkowe. Jest to święta księga, dzięki której rozwija się nasza wiara i przekaz o tym, jak mamy żyć i postępować jako chrześcijanie.Ogół wiernych świeckich, ale także zakonników i kleryków miał dostęp jedynie do fragmentów Biblii czytanych w czasie liturgii Mszy świętej. Historyk Jan Todd podaje, że przeciętny parafianin w Europie mógł poznać w ten sposób około 200 łacińskich urywków z Pisma Świętego.Papież Grzegorz VII sformułował nawet dokument, w którym napisał:
Podobało się Bogu, aby Pismo Święte pozostało tajemnicą w niektórych częściach, inaczej bowiem, gdyby było zupełnie zrozumiałe dla wszystkich, zbyt nisko by je ceniono i utracono by dla niego szacunek. Mogłoby też być fałszywie zrozumiane przez ludzi niedostatecznie wykształconych i przywodzić ich do błędu.

Tak długo, jak długo ludzie nie umieli ani czytać, ani pisać, Biblia nie była żadnym problemem dla Kościoła rzymsko-katolickiego. Postępowano tak, jakby wcale nie istniała.

Gdy wspomnimy czasy, gdy ludzie pragnęli posiadać chociaż fragment tekstu świętego we własnym języku,dzisiaj posiadając tak liczne przekłady, interpretacje i tłumaczenia, a tak rzadko sięgamy po Biblię.Pozbawiając się tym samym poznaniu tak wspaniałej historii o naszym zbawieniu,myśląc że dostaniemy bilet do nieba chodząc raz w tygodniu do kościoła i biorąc udział w rytuałach.Jest to bardzo wygodne jednak nie wystarczające.
A jeśli chcemy rozpocząć własną przygodę z Biblią, jak najlepiej czytać Świętą Księgę? Przede wszystkim – ze świadomością tego, czym ta Księga jest i czym nie jest. Że jest zbiorem (biblia to liczba mnoga od słowa biblion, czyli właśnie „księga”) starożytnych pism, które powstawały na przestrzeni tysiąca lat w środowisku całkowicie odmiennym od naszego. Jednak natura i kondycja człowieka przez te wszystkie lata niewiele się zmieniła, my dziś tak samo jak oni żyjemy, kochamy, grzeszymy i potrzebujemy Bożego przebaczenia. I dlatego jest spora szansa, że wchodząc w te teksty wcześniej czy później trafimy na taki, który odnosi się właśnie do naszego aktualnego stanu ducha.I co wtedy?Okazuje się ,że nie szukamy zbawienia,a usprawiedliwienia naszego grzechu.Dlatego jest tak ważne byśmy poznali słowo Boże,bo nikt za nas nie umrze i nie zbawi.Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. A jeśli chcesz kogoś poznać, to nie ograniczasz się do zewnętrza, do wyglądu, do zachowania, sposobu mówienia, tylko chcesz go poznać dokładnie, dogłębnie, chcesz wejść w relację.
Ks. Chrostowski mówił :- Niektórzy lubią czytać książki kucharskie. Wyobrażają sobie co mogliby na ich podstawie przyrządzić, ale bardzo rzadko to realizują. Takie samo niebezpieczeństwo grozi nam przy lekturze Biblii – przestrzegał duchowny. – Powstała ona jako owoc wiary w Boga, a jej celem jest budowanie i umacnianie wiary.