Opony
Blog za darmo

Odpwiedz na @w co wierzycie

Domus Ekklesiae

Wprowadzenie.

Historia powstania Domus ecclesiae

Pierwsze wczesnochrześcijańskie budowle nie wyróżniały się pośród innych lokalnych budynków. Wierni zbierali się w prywatnych domach, przekazywanych przez wyznawców na użytek wspólnoty. Pierwsze budowle chrześcijańskie o założonej funkcji sakralnej zaczęły prawdopodobnie powstawać około 180 rokui używano dla nich określenia Domus Ekklesiae.

Choć Bóg zaprasza nas do włączenia się w jego święty Lud, to nie czyni tego za nas, pozostawiając decyzję w naszych rękach. Uczniem Jezusa jest ten, kto usłyszał Jego wezwanie, porzucił swoje dotychczasowe życie, odwrócił się od martwych uczynków i wkroczył w Jego ślady. Inspiracją i pomocą w tym dziele jest Duch Święty. Gdy odpowiadamy na to wezwanie wiarą stajemy się synami i córkami Boga, Jego dziećmi. Wezwani jesteśmy wówczas do trwania w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie (Dz 2:42).

Dzielmy się wiarą radośnie, ale również odpowiedzialnie, w trosce o tych, którzy kroczą obok nas.

Zasady wiary Kościoła Ewangelicznego Domus Ekklesiae

Wierzymy w:

Nieomylność i wystarczalność Pisma Świętego, jako Słowa Bożego stanowiącego jedyny, werbalnie natchniony przez Boga autorytet w sprawach wiary i życia. Pismo Święte składa się z 66 ksiąg, zawartych w Starym i Nowym Testamencie (2Tym 3:16-17; 2Pt 2:19-21).

Jedynego Boga odwiecznie istniejącego w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Jezusa Chrystusa, Boga objawionego w ciele, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii dziewicy, jego bezgrzeszne życie i odkupieńczą śmierć na krzyżu za grzechy świata, Jego zmartwychwstanie, wniebowzięcie o powtórne przyjście.

Zbawienie grzesznego człowieka przez wiarę w odkupieńczą śmierć Jezusa Chrystusa, z łaski niezależnie od uczynków (J. 3:1)

Konieczność nawrócenia się, pokuty za grzechy, odrodzenia przez Słowo Boże i Ducha Świętego, przyjęcie chrztu wiary przez zanurzenie oraz uznanie, że miłość Boga i bliźniego jest podstawą życia chrześcijańskiego.

Ducha Świętego, dokonującego duchowego odrodzenia człowieka, zamieszkującego w nim i uzdalniającego go do świętego życia i służby. Chrzest w Duchu Świętym ma miejsce zawsze w tym samym czasie (Rz. 8:9, 1 Kor. 12:13, Gal. 3:26-28).

W powszechny, apostolski Kościół, do którego należą nawróceni i odrodzeni wszystkich wieków, ze wszystkich narodów. Kościół jest oblubienicą Chrystusa. Chrystus jest Głową i Panem Kościoła, zbudowanego na fundamencie apostołów i proroków (Ef. 2:20). Celem Kościoła jest głoszenie Dobrej Nowiny i czynienie uczniami wszystkie narody (Mat. 28:19-20).

Powszechne kapłaństwo wszystkich wierzących (1 Pt 2:9-10).

Aktualność Wieczerzy Pańskiej pod dwiema postaciami, chleba i wina, jako pamiątki ofiary Pana Jezusa Chrystusa.

Powszechne zmartwychwstanie i życie wieczne jako dar Bożego miłosierdzia oraz wieczne potępienie jako wyraz Bożej sprawiedliwości.

Wierzymy w rozdzielność duszy,ducha i ciała.Ps 16:9-11

Wyznanie wiary (381r)

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego,
który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.

Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego,
Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.

On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem.
Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem poniósł mękę i został pogrzebany.

I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo.
I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.
I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca.

Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca (i Syna) pochodzi.
Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków.

Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenia grzechów. Amen.

Category: Bez kategorii
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>