Parcel ABC
Blog za darmo

Blog Archives

Dusza

Prawda wyrażona przez Chrystusa jest taka, że duszy człowiek zabić nie może. Jezus powiedział: “Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle” (Mt 10,28).
„I tak utworzył Wiekuisty Bóg człowieka z prochu ziemi, i tchnął w nozdrza jego dech żywota, i stał się człowiek istotą żyjącą” Genesis (Be-reszit 2:7) przetłumaczone są jako „I zmienił się człowiek w ruach memalela”, w mówiącego ducha. Dzięki zdolności mówienia możemy również myśleć, a co za tym idzie, wyobrażać sobie świat inny niż ten, który istnieje obecnie.Jezus nie wymyśał nowej nauki,a ugrontowywał ją.? Pan Bóg stworzył człowieka na Obraz i Podobieństwo Swoje. Na czym by więc miało polegać to podobieństwo, jeżeli człowiek nie miałby duszy? Jeżeli podobieństwo człowieka do Boga miałoby być jedynie fizyczne, materialne i cielesne, to jaki wygląd ma Pan Bóg? Jaką posiada grupę krwi, ile waży i jakiego jest wzrostu?
Następnie czytamy w 2 Kor 5, 1-10 „Chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana” (2Kor 5, 7) – jeżeli dusza jest tożsama z ciałem, to jeżeli opuszczę ciało, to kto stanie przed Panem?
Zwróćmy uwagę że Bóg stwarza zwierzęta słowem : 24 Potem Bóg rzekł: «Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!» I stało się tak. 25 Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi.Księga Rodzaju 1:24Nie udziela im swojego tchnienia jak w przypadku człowieka,, i tchnął w nozdrza jego dech żywota, i stał się człowiek istotą żyjącą.
,,Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch (hebr. ruach) zaś wróci do Boga, który go dał” (Koh 12.7).
W 1 Tes 5, 23 znaleźć można nowotestamentalny fragment,w którym duch i dusza nazwane zostają osobno: „Sam Bóg niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch (pneu/ma) wasz, dusza (yuch,) i ciało (sw/ma)bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa”.W tym miejscu całość człowieka ujawnia się w wyrazisty sposób pod postacią tych trzech podstawowych fenomenów: ducha, duszy i ciała.Apostołowie nie byli protestantami czy katolikami,swoje wypowiedzi opierali na nauce Jezusa i Torze. Bóg wykonuje szczególną czynność: tchnienie życia (Rdz 2, 7).Przy pomocy tego symbolu ukazane zostaje udzielenie czegoś boskiego,duchowej duszy. To dopiero duch konstytuuje osobę, tzn. tam, gdzie jest duch, można mówić o osobie.
Inne wyznania.
Świadkowie Jehowy nazwali ich (144 tys. osób )pierwszymi owcami, lub pomazańcami, którzy będą zabrani do nieba (od razu po śmierci, aby tam panować razem z Chrystusem, który wg ich nauki rozpoczął dokłdnie w 1914 roku.Jednak nauka śJ mówi że :Tak więc dusza to cała istota, a nie jakaś jej cząstka, która przeżywa śmierć ciała.Jeżeli tak, to kto będzie w niebie?
Protestanci.Podobnie jak kościół katolicki wierzymy, że zgodnie z Pismem Świętym dusza ludzka przeżywa śmierć i zachowuje świadomość. Odrzucamy więc nauczanie materialistycznego ateizmu i wszelkich antytrynitarnych religijnych grup „badackich” (Świadków Jehowy, Epifanistów i wszelkiej maści Badaczy Pisma Świętego) wedle którego człowiek po śmierci popada w niebyt i przestaje egzystować. Wierzymy więc w egzystencję duszy po śmierci, w zmartwychwstanie ciał w Dniu Sądu i życie wieczne dla tych, którzy ufają Chrystusowi oraz wieczne potępienie dla tych, którzy postanowili żyć w swoich grzechach w obojętności lub wrogości wobec Boga.
Tak i my wierzymy w dusze która wraca do Boga.

A co dobre zachowujcie

Tradycja

„Dlaczego Twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych?”. – odpowiedział pytaniem: „Dlaczego i wy przestępujecie przykazanie Boże dla waszej tradycji?”. Mt 15,2-3 (BT).Dlatego w kwestii prawdziwej wiary Bóg nie daje żadnej dowolności, mówiąc: „Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi”. Mt 15,9 (BW).Tymczasem już w czasach starotestamentowych, Bóg ostrzegał Swój lud przed przejmowaniem tradycji, które nie pochodziły od Niego: „Tak mówi Pan: Nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów, nie lękajcie się znaków niebieskich, chociaż narody się ich lękają!”. Jer 10,2 (BW).
Kościół rzymsko katolicki twierdzi, że zanim pierwsi chrześcijanie otrzymali spisane Słowo, byli zdani tylko na tradycję ustną i że Pismo Święte należy w związku z tym rozpatrywać w świetle tradycji zachowywanej przez Kościół.
Ważne jest, żeby pamiętać, że każdy dogmat musi mieć swoje źródło w Piśmie Świętym lub Tradycji apostolskiej, a więc w tym ustnym przekazie o nauczaniu i sposobie postępowania Jezusa, który został nam przekazany przez naocznych świadków. Że zanim został ostatecznie sformułowany, często przez wieki dojrzewał. I że po jego sformułowaniu i przyjęciu nadal musimy starać się go rozumieć. Tradycja przez wielkie T pochodzi od Boga, powinna więc być nie tylko chroniona i przekazywana, ale też rozwijana i pogłębiana.(Przewodnik katolicki)
….że każdy dogmat musi mieć swoje źródło w Piśmie Świętym lub Tradycji apostolskiej…
Tradycja = Dogmat.
Dogmat 1)W dniu 1 listopada 1950 roku papież Pius XII w konstytucji apostolskiej „MUNIFICENTISSIMUS DEUS” („Najszczodrobliwszy Bóg…”) ogłosił dogmat Wniebowzięcia NMP. Najistotniejsza jego część brzmi: „… Na chwałę Wszechmocnego Boga, który specjalną łaskawością obdarzył Dziewicę Maryję, ku czci Syna Jego, nieśmiertelnego Króla wieków oraz Zwycięzcy grzechu i śmierci, dla powiększenia chwały jego Błogosławionej Matki, ku niewypowiedzianej radości całego Kościoła powagą Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, oświadczamy i określamy jako dogmat prawdę przez Boga objawioną, że Niepokalana Bogarodzica zawsze Dziewica Maryja, po dopełnieniu życia ziemskiego z ciałem i duszą została wzięta do nieba…”
Ten dogmat nie ma oparcia w Piśmie Świętym ani w Tradycji apostolskiej.Po drugie ,komu i w jaki sposób Bóg objawił tę prawde.W tym dogmacie mamy też drugi dogmat,zawsze Dziewica .Kobieta po urodzeniu dziecka nie jest już dziewicą.
Z biegiem czasu Kościół odczytywał głębiej to, co mówił Jezus i co zostało zapisane w Piśmie Świętym – i wyciągał z tego wnioski. Tak rodziły się dogmaty, też zaliczane do Tradycji..(Przewodnik katolicki)
Krótko mówiąc interpretacja Pisma Świętego,do którego prawo ma jedynie kościół rzymski.
Domat 2)Dogmat o nieomylności papieża – dogmat katolicki, ogłoszony w roku 1870 na soborze watykańskim I przez Piusa IX.
(…) Za zgodą świętego Soboru nauczamy i definiujemy jako dogmat objawiony przez Boga, że Biskup Rzymski, gdy mówi ex cathedra – tzn. gdy sprawując urząd pasterza i nauczyciela wszystkich wiernych, swą najwyższą apostolską władzą określa zobowiązującą cały Kościół naukę w sprawach wiary i moralności – dzięki opiece Bożej przyrzeczonej mu w osobie św. Piotra Apostoła posiada tę nieomylność, jaką Boski Zbawiciel chciał wyposażyć swój Kościół w definiowaniu nauki wiary i moralności. Toteż takie definicje są niezmienne same z siebie, a nie na mocy zgody Kościoła.Jeśli zaś ktoś, co nie daj Boże, odważy się tej naszej definicji przeciwstawić, niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych.
Część duchownych i teologów katolickich nie chciała zaakceptować tego dogmatu, uważając go za nieuzasadniony i niemożliwy do obrony na gruncie historii Kościoła. Jeszcze w trakcie obrad soboru grupa 14 profesorów niemieckich historyków i teologów katolickich skupionych wokół Johanna Döllingera opublikowała Der Papst und das Konzil, w którym wykazano błędy w nauczaniu papieży, a kwestię nieomylności papieskiej przedstawiono jako główny punkt zabiegów ultramontanistów i jezuitów, pragnących przywrócenia stosunków średniowiecznych.
Dodmat3) „Poza Kościołem rzymskim nie ma zbawienia”
Chrystus założył jeden tylko Kościół, i ufundował go na skale Piotrowej. Wszelkie społeczności religijne, które nie stoją na skale, nie należą do prawdziwego Kościoła. Oderwane od ośrodka jedności, błąkają się po manowcach.
Tę naukę po wiele razy ogłosił Pius IX. W allokucji Singulari quadam z 4 grudnia 1854 r. powiedział:Jest to prawda wiary, której silnie trzymać się należy, że poza Kościołem apostolskim, rzymskim nikt zbawić się nie może, on bowiem jest jedyną arką zbawienia i kto do niego się nie schroni, zatonie w potopie.
Jezus nie miał zamiaru zakładać Kościoła i nie założył go.To, czego pragnął i proklamował, to nie był Kościół, lecz Królestwo Boże na ziemi,nie głosi jeszcze żadnej „nauki” o Bogu, lecz prezentuje go jako kochającego ojca i domaga się, by mu okazano zaufanie.Dodajmy że w czasach Apostołów nie istniało pojęcie kościół.Kościół, od czes. kostel, „kościół”, z łac. castellum, „miejsce warowne”, „zamek” zdr. od łac. castra „obóz”.// Właściwym terminem w chrześcijańskiej łacinie jest ecclesia, od gr. ἐκκλησία (ekklesia), „zgromadzenie”.//A ja ci mówię: ty jesteś Piotra (Kamień), a na tej skale zbudujęc moje zgromadzenie i bramyHadesu nie przemogą go.Mat.16:18
Zbudowanie na Jezusie jako skale, to rzeczywiste wyznanie Piotra odnośnie Jezusa. To Piotrowe wyznanie , jak i wypowiedź Pana Jezusa, jest całkowicie zgodna z Pismem Świętym, gdzie termin skała jest używane w odniesieniu do Boga, ale nigdy do człowieka:

  • Księga Powtórzonego Prawa 32:4 „(…) On jest skałą !(…)”- Izajasza 44,8 „(…) Nie lękajcie się ani nie przerażajcie! Czyż nie przepowiedziałem z dawna i nie oznajmiłem? Wy jesteście moimi świadkami: czy jest jaki Bóg oprócz Mnie? albo inna Skała? – Ja nie znam takiego! (…)”

Modlitwa domowa w okresie covid

Modlitwa domowa
65 Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. 6 Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.Mt 6,5-6
Modląc się,kierujemy nasze prośby do Boga tak jak w Ojcze Nasz :Ojcze Nasz który jesteś w niebie…:Modlitwa to inaczej prośba,taka sama gdy dziecko prosi o coś swojego ojca.Nie jest to rozmowa dwóch sobie rówych osób przy herbatce i ciasteczku.
Chciałbym zwrócić uwage na jeden fagmentO jaką izdebke chodzi?Otóż o spirzarnie.Tak jak dziś,tak i dawniej w domach znajdowały się pomieszczenia do przechowywania zapasów.Nie posiadały okien a gdy zamknęło się drzwi panowała ciemność i chłód.
Taka modlitwa sprawia, że patrzymy w jednym kierunku, w stronę Boga. I jako owoc dobrej modlitwy otrzymujemy jedność i zgodę. Bóg udziela łaski tym, którzy wzywają Jego Imienia. Wtedy tworzy się wspólnota ludzi wiary silniejsza niż więzy Krwi. Modlitwa powoduje również, że powstaje rodzina Boża czyli ci, którzy Boga mają za Ojca. Jest to więź nadprzyrodzona.
Bóg udziela tym, którzy Go kochają i zachowują Jego przykazania – błogosławieństwo oraz łaski miłosierdzia. I jak powiedział Jezus w Ewangelii Jana sama Trójca Święta przychodzi do tego człowieka i rodziny oraz domu. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moja naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy.” Oznaką miłości Jezusa jest przecież modlitwa. Jest ona niczym innym jak powiedzeniem naszemu Zbawicielowi kocham Ciebie! (J. 14, 23)
Przyjście Boga przez wspólną modlitwę i zachowanie Bożych przykazań objawia się w miłości i wzajemnym szacunku. Rodzina ta zostaje bardziej uodporniona od zarazy zdrad, nałogów, niezgody itp.Modlitwa po za tym powoduje, że ludzie, którzy się razem modlą – lepiej działają w życiu, jest pomiędzy nimi lepsza współpraca.(*)
Wniosek , nie musimy modlić się :w synagogach i na rogach ulic ….

Boże Narodzenie

Święta Bożego Narodzenia, Narodzenie Pańskie – w tradycji chrześcijańskiej – święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 grudnia. W Kościele katolickim jest to święto nakazane.Jednak Kościoły wschodnie, głównie Cerkiew greckokatolicka i Kościół prawosławny, Boże Narodzenie świętują 7 stycznia.
A więc, skąd pochodzą Święta Bożego Narodzenie? Kult ten zaczął się od wyznawców słońca w czasach Nimroda, władcy, który nadzorował budowę wieży Babel.Tysiące lat przed narodzinami Jezusa poganie w każdym kraju obchodzili 25 grudnia jako urodziny boga zwanego ”bogiem słońca”. Semiramida, wdowa po Nimrodzie, była jego matką. Twierdziła, że ​​jest królową nieba. I miała syna, który miał się urodzić 25 grudnia; nazywał się Tammuz.
Ponadto wiemy z Biblii i historii Kościoła, że ​​apostołowie i wczesny kościół nigdy nie obchodzili urodzin Chrystusa.Ludzie obchodzą dziś Boże Narodzenie, nie z powodu urodzin Chrystusa, ale dlatego, że jest to popularna tradycja i część naszej współczesnej kultury.
W skrócie, Kościół rzymsko katolicki wykorzystuje fakt, iż ciągle jeszcze większość ludzi w naszym kraju otrzymała mniej lub bardziej katolickie wychowanie. Sięga więc do najświętszego i najintymniejszego sanktuarium ludzkich wspomnień, to jest do dzieciństwa i brutalnie wykorzystuje je, żeby obezwładnić intelektualnie. Przywołuje katolickie epizody z dziecięcego życia rozmówcy, uderza w miłość do rodziców, szczególnie, kiedy ci już nie żyją i dodatkowo trąca strunę żalu po stracie. Jest to wyjątkowo bezwstydna i niegodziwa metoda, ale szeroko stosowana.Bez wątpienia najważniejszą częścią świąt Bożego Narodzenia dla większości ludzi jest kupowanie i wymiana prezentów. Być może niektórzy z was pytają: „Czy mędrcy nie dali Jezusowi prezentów?” Z pewnością tak zrobili, ale nie dawali ich sobie nawzajem. A ich prezenty nie były prezentami urodzinowymi, ponieważ mędrcy nie przyszli odwiedzić Jezusa, dopóki nie miał prawie dwóch lat (Mt 2:16)
Czy wiesz, że dawanie prezentów królowi było powszechnym zwyczajem na Dalekim Wschodzie? To jest powód, dla którego mędrcy przynieśli prezenty Jezusowi – ponieważ urodził się, aby być Królem Żydów. Ale to nie były prezenty urodzinowe.

Aborcja

Aborcja (łac. abortus lub abortio „poronienie, wywołanie poronienia”) – zamierzone zakończenie ciąży w wyniku interwencji zewnętrznej, np. działań lekarskich, w j. łacińskim abortus provocatus. Przeważnie w efekcie dochodzi do śmierci zarodka lub płodu (łac. nasciturus).
Przyczyny dokonywania aborcji
W dużej liczbie przypadków kobiety, które decydują się na wykonanie aborcji podają kilka współistniejących powodów, które skłoniły je do podjęcia tej decyzji. Przerywanie ciąży dokonywane jest z następujących przyczyn:wskazania medyczne – zagrożenie zdrowia matki lub stwierdzenie ciężkich wad wrodzonych u płodu podczas badań prenatalnych;poczęcie w wyniku zgwałcenia lub stosunku kazirodczego;powody osobiste (niechęć do posiadania potomstwa lub brak takiej potrzeby, konflikt planów na przyszłość z ewentualnym macierzyństwem, uważanie rodziny w obecnym stanie za kompletną);ekonomiczne – trudna sytuacja materialna i finansowa, kobieta prowadząca samotnie gospodarstwo domowe;problemy rodzinne, małżeńskie lub w relacji między partnerami;doświadczenie przemocy psychicznej lub fizycznej.
Wyraźny zakaz dokonywania aborcji znajdował się w Przysiędze Hipokratesa:
Nikomu, nawet na żądanie, nie dam śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej doradzał, podobnie też nie dam nigdy niewieście środka poronnego.
We wczesnochrześcijańskich (m.in. w Didache z I w., Atenagoras w II w.) potępiło aborcję na równi z dzieciobójstwem. Była to wyraźna różnica z prawem rzymskim, które pozwalało zarówno na aborcję jak i zabijanie np. słabych i zdeformowanych noworodków. W III w. teolodzy chrześcijańscy nazwali aborcję zbrodnią. W IV w. Grzegorz z Nyssy wskazał, iż embrion jest żywą istotą, a Jan Chryzostom potępił zmuszanie prostytutek do aborcji.
W starożytnym Rzymie uznawano embrion i płód za część ciała kobiety i w ogóle nie zakazywano, ani nie karano aborcji, która była rozpowszechnioną praktyką.Do tej doktryny odwołują się dziś kobiety pro aboborcyjne aborcja na życzenie.Wiele ciekawych informacji na temat zjawiska aborcji wśród kobiet rzymskich, a także swój osobisty stosunek do tego zjawiska podaje rzymski poeta Owidiusz. Jego zdaniem, było wiele kobiet, które z powodu próżnej troski o urodę decydowało się na sztuczne poronienie. W jednym z wierszy poeta stwierdza:
„Teraz gwałt zadaje brzuchowi ta, która chce być widziana jako urodziwa: I rzadko w tym życiu jest tak, aby chciała być matką”I dalej: Kobiety te jednak postępują gorzej niż dzikie zwierzęta: „Tego żadna tygrysica nie czyniła w gąszczach Armenii, także lwica nie miała serca, by niszczyć swe nieurodzone młode! A jednak delikatne dziewczyny to czynią..
Obecnie w państwach takich jak:
W Andorze aborcja jest nielegalna bez względu na okoliczności.
Aborcja w Liechtensteinie jest nielegalna i grozi za nią kara więzienia.
W San Marino obowiązuje całkowity zakaz aborcji, za jej dokonanie grozi więzienie. Wyjątkiem od zakazu są sytuacje, w których zagrożone jest życie kobiety.
Rocznie na całym świecie wykonuje się 56 milionów aborcji.