Parcel ABC
Blog za darmo

Blog Archives

Prorok

Witam.
Ostatnimi czasy czytam blogi,oglądam vblogi osób znajdujących po dwóch stronach barykady.Protestanci chcący wykazać prawdziwość swoich dogmatów, przedstawiają Kościół rzymsko katolicki w jak najciemniejszych barwach,mówiąc – Zobaczcie,te obrazy,malowidła itd.Oczywiście Księża nie będąc dłużni,krytykują (czytaj;naśmiewają się) z prekursora protestantyzmu M.Lutra.A przecież większość protestantów jak i katolików są szczerymi wierzącymi,jedni i drudzy pokładają swoje życie Bogu.Nie zachowujmy się jak ten Faryzeusz z Ewangeli Łukasza,bądżmy celnikami…….9 Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: 10 «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. 11 Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. 12 Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. 13 Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” 14 Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten*. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».
Ale dziś inny temat.

Prorok.
Jeśli chodzi o Biblię, nie można proroka zamykać w kategoriach osoby, która przepowiada przyszłość.
I jest to o tyle uzasadnione, że w języku greckim termin prophetes jest wieloznaczny. Wszystko zależy od tego jak interpretować przedrostek „pro”. Jeśli potraktujemy go jako odniesienie do przyszłości („pro” jako „wpierw”), to prorok rzeczywiście będzie kimś, kto o tej przyszłości mówi. Ale można też przetłumaczyć, że jest to osoba, która mówi „w miejsce” kogoś lub „wobec” kogoś – i tu jesteśmy bliżej biblijnego rozumienia proroctwa. Prorok to jest ktoś, kto przekazuje słowo Boże. A dokładniej: to człowiek, który przyjmuje słowo Boże, sam jest jego słuchaczem i przez jego pryzmat patrzy na rzeczywistość. Bardzo często interesuje go nie tyle przyszłość, co przeszłość, z której wyciąga wnioski odnoszące się do tego, co dziś należy czynić.
Prorok Jeremiasz, hebr. ‏יִרְמְיָהוּ‎ (Yirməyāhū)
Baal.
24 Baal pochłaniał od zarania naszej młodości owoc pracy naszych przodków,ich drobną trzodę i bydło,ich synów i córki.Księga Jeremiasza 3 :24
Obraz przejmowania Ziemi Obiecanej w Księdze Jozuego różni się od tego, który przedstawia Księga Sędziów. Przyzwyczajeni do obrazu z Księgi Jozuego, zwykliśmy traktować przejęcie Kanaanu jako podbój militarny, dokonany wprawdzie etapami, ale skutecznie i szybko. Tymczasem na kartach Księgi Sędziów czytamy, że na tej ziemi wciąż pozostają Kananejczycy, którzy ją wcześniej zamieszkiwali, że znaczne połacie kraju nie zostały jeszcze przejęte w posiadanie.
Zanim Hebrajczycy wkroczyli do Ziemi Obiecanej, Bóg ostrzegł ich przed zaangażowaniem się w kult kananejskich bóstw (5 Ks. Mojżeszowa 6,14-15), jednak Izrael zignorował to ostrzeżenie i ludzie zaangażowali się w bałwochwalstwo.Z czasem aby przebłagać Baala potrzebne były ofiary z ludzi i zwierząt, zwykle taką ofiarą było pierworodne dziecko lub jednoroczne jagnie.W Ew. Mateusza 12,27 Jezus nazwał szatana „belzebubem”, nawiązując do demona Baal-Zebub, filistyńskiego bóstwa (2 Ks.Królewska 1,2). Baal Starego Testamentu był nikim więcej jak demonem podszywającym się pod bóstwo, zatem całe właściwie bałwochwalstwo jest kultem demonów (1 Koryntian 10,20).

Tak Tak Nie Nie

Tak-tak; nie–nie.
Znajomy podczas rozmowy stwierdził – Wierze w Boga,ale po swojemu.Odrzucał nauke o moralności,uważając ją za przestarzałą.W skrócie można ująć,”ja wiem lepiej”.
Dzisiejsze czasy są podyktowane nauką i kulturą sodomicką prowadzącą do zniszczenia wszelkich norm moralnych.Wytyczane są nowe standardy w podważaniu prawdziwości chrześcijaństwa,z drugiej strony,promowane są kultury wschodu od jogi,medytacji do samouwielbienia.
Ten blog z założenia skierowany jest do ludzi nawróconych, których szczerym pragnieniem jest poznawanie Bożej woli. Dlatego jesteśmy pewni, że znają oni wartość Biblii i nie trzeba przekonywać ich o tym, iż jest ona Słowem Bożym.Ale i dla tych,którzy są zagubieni w świecie sprzecznych ze sobą prawd,stojących na krawędzi dzielącej wiare a światem pustki.
Kto narodził się na nowo lub został ochrzczony za młodu, nie jest automatycznie raz na zawsze uwolniony od niewiary i niewiedzy w sprawach Bożych.Dotyczy to również chrześcijan należących do innych wspólnot religijnych.
Nauka płynąca z Pisma Świętego, która dotyczy pomniejszych spraw bywa często różnie interpretowana. Ale istnieją główne prawdy wiary, które zostały opisane tak jednoznacznie i zrozumiale, że nikt chcący je przyjąć nie będzie miał wątpliwości. W księgach Nowego Testamentu odnajdziemy przypomnienie głównych prawd wiary z całej Biblii. Możemy w liście do Koryntian przeczytać: “(…) że Chrystus umarł za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie (…)” (1 Kor 15, 3-6). a także “Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy.” (1 Tm 1, 15).
Kiedyś mawiało się: „nie rób ze swojej gęby cholewy”, święty Paweł mówił żeby Twoja mowa była „tak-tak, nie-nie”, ale chodzi tu o to samo. Miej odwagę podążać za tym w co wierzysz. Jeśli Twoje serce mówi Ci,( ja wiem lepiej)i że nie jest Ci potrzebna nauka płynąca z Ewangelii to nie idź na spotkanie z Bogiem,obojętnie do jakiegokolwiek kościoła uczęszczasz.Nie będę za bardzo rozwijał wątku wierzących-niepraktykujących, ale jeśli chociaż jakaś mała twoja część wierzy w Boga, to spróbuj się dowiedzieć co On na ten temat sądzi.
Jeżeli chcemy zapoznać się treścią Biblii i zrozumieć ją, musimy sumiennie i systematycznie ją zgłębiać. Okazyjne, chaotyczne czytanie Pisma nie przynosi czytelnikowi wiele pożytku.W zborach,kościołach słuchamy kazań lub czytań z Pisma Świętego,warto jest po przyjściu do domu pochylić się jeszcze raz na Słowem Bożym.Prośmy Ducha Świętego by wspomógł nam w poznaniu woli Ojca Naszego.
Słowa Jezusa ..„Niech wasza mowa będzie: Tak-tak; nie–nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi” (Mt 5, 37).,,. Jezus w sposób bezpośredni i szczery opowiada o tym, co myśli, co czuje, nie bojąc się odrzucenia i wyśmiania.
Masz uwagi podzel się .

Co to znaczy „ewangelizować”?


„W czasach reklamy nauczyliśmy się nie ufać ludziom, którzy obiecują nam coś dobrego. W takim kontekście pojawiające się w Nowym Testamencie słowo „Ewangelizować” może budzić lęk. Jesteśmy skrępowani zachęcając do swojej wiary kogoś innego, tak jakby chodziło o jakiś produkt na sprzedaż. Mamy już tak wysublimowane pojęcie szacunku dla drugiego człowieka, że nie chcielibyśmy nikomu narzucać swoich idei ani przekonywać kogokolwiek. Zwłaszcza wtedy, kiedy chodzi o sprawę tak intymną, jak zaufanie do Boga.”
https://www.taize.fr/pl
Na stronach internetowych możemy natrafić na różne definicje czym jest ewangelizacja.Ogólnie ewngelia oznacza (dobra nowina).Termin ten stosował już prorok Izajasz w swej Księdze, rozdz. 40,9 oraz 61,1. Ta „zwiastowana po górach” dobra nowina była, w rozumieniu proroka, skierowana do wszystkich narodów (Iz 52,10, por. Ps 96,2: εὐαγγελίζεσθε… τὸ σωτήριον αὐτοῦ, głoście… Jego zbawienie.
Czyli ten, kto„ewangelizuje”głosi dobrą nowine, to w istocie ktoś „dobrze poinformowany”.Jezus powiedział ..ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami6 w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».Dzieje Apostolskie

Dla chrześcijan zwiastowanie Dobrej Nowiny o zmartwychwstaniu nie polegała na przekazywaniu jakiejś doktryny, którą trzeba opanować, ani jakiejś mądrości do rozważenia.Jezus Chrystus każdemu człowiekowi przywrócił jego wartość i godność.Umożliwił wydobycie się z niewoli grzechu zrzucić balast i stać się nowym człowiekiem.Jak pisze Apostoł Paweł w Liście do Efezjan ,,Jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie.4:22Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze,,,

7 Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego3, gdyż Jemu zależy na was. 8 Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. 9 Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. 10 A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. 11 Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.1 List św. Piotra